Menu Sluiten

Als je een van onze websites of apps bezoekt, informatie aanvraagt via onze websites of apps, telefonisch contact met ons opneemt en/of je bij ons aanmeldt, of een andere dienst aanvraagt, dan registreren wij persoonsgegevens van jou. Wij zijn zorgvuldig met de verwerking en beveiliging van jouw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lees jij hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Deze verklaring is alleen van toepassing op de platformen die eigendom zijn van de MMAAN. De MMAAN is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en (online) bronnen die op onze Platformen worden genoemd.

Wanneer je vragen hebt over dit privacyreglement of een klacht hebt over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan dan kun je contact opnemen met info@mmaan.nl.

Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is een persoonsgegeven. Het kan gaan om bijvoorbeeld je naam, contactgegevens en elk ander gegeven dat aan jou gekoppeld is of kan worden, waaronder bijvoorbeeld e-mailadres, locatiegegevens, inlogcode, gezondheidsgegevens, bankgegevens, etc.

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw  persoonsgegevens?

De MMAAN is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat de MMAAN de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat de MMAAN verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving, te bereiken via info@MMAAN.nl.

Waarom gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

De MMAAN verwerkt jouw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Wij verwerken alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door de MMAAN:

om contact met je te kunnen opnemen;

om jou informatie te sturen;

voor het aangaan en uitvoeren van (leden- en overige) overeenkomsten;

voor het informeren en adviseren;

voor het doen van aanbiedingen;

voor het uitvoeren van onderzoeken;

voor het deelnemen aan panels;

voor het afhandelen van klachten en complimenten;

voor het uitvoeren van tuchtrechtelijke zaken;

om belangenbehartiging te kunnen uitvoeren;

om je gerichte advertenties te tonen door indeling in een groepsprofiel op basis van kenmerken en gedrag;

om je op websites van derden specifieke advertenties van MMAAN te tonen. Dit kan bijvoorbeeld door met behulp van targeting-tools op Facebook en/of Google specifieke doelgroepen aan te maken of door het (versleuteld) uploaden van e-mailadressen. Aan deze doelgroepen worden vervolgens gerichte advertenties getoond.

Je persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van de MMAAN. Ook is het mogelijk dat jouw gegevens wanneer je gebruik maakt van verschillende MMAAN producten en/of diensten, tot een profiel worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere MMAAN producten en/of diensten en/of van derden (zoals hieronder genoemd onder ‘gegevens verkregen via derden’)

Verder gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van MMA vechters, fans, vrijwilligers en overige betrokkenen bij de MMAAN te vergroten en om je te informeren over onze activiteiten. Hierbij trachten wij rekening te houden met jouw voorkeuren. Indien je geen prijs meer stelt op informatie van de MMAAN, dan biedt de MMAAN jou altijd de gelegenheid om je hiervoor uit te schrijven.

Waarom mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken?

Volgens de wetgeving, in het bijzonder de AVG, mag de MMAAN alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. De MMAAN hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

A.   na verkregen toestemming van degene van wie wij persoonsgegevens verwerken;

B.   in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;

C.   om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);

D.   in verband met de gerechtvaardigde belangen van de MMAAN, waarbij de MMAAN erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in geval van:

het maken van studies en statistieken;

de uitoefening en de verdediging van de rechten van de MMAAN, bijvoorbeeld bij geschillen;

het beheer van ledengegevens of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen  voor het beheer van leden of voor het detecteren van behoeften van de leden;

het verzorgen en verbeteren van de website, waarbij de MMAAN door het bezoek aan onze website jouw (klik-)gedrag kan vaststellen om je op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken. De logica die de MMAAN daarbij gebruikt is dat jouw IP-adres wordt gekoppeld aan jouw handelingen en op basis daarvan worden jouw voorkeuren vastgesteld. Wij vragen steeds vooraf jouw expliciete toestemming hiervoor (zie onze Cookieverklaring).

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

De MMAAN bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

1.  Cookies

Daarnaast verkrijgen wij gegevens via cookies, zoals je surfgedrag, het tijdstip waarop je gebruik maakt van onze online diensten of het soort dienst dat je gebruikt. Deze informatie kunnen wij koppelen aan je account op het moment dat je bent ingelogd.

2. Je kunt je abonneren op de nieuwsbrief van de MMAAN. Via de nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen binnen het MMA hier in Nederland. Je e-mailadres wordt automatisch aan de verzendlijst van de nieuwsbrief toegevoegd. In iedere nieuwsbrief die je ontvangt, staat een link waarmee je je weer kunt afmelden.

3. Gegevens verkregen via derden

Als je je bij een van onze partners aanmeldt voor een dienst of product van de MMAAN, zoals bijvoorbeeld een inschrijving voor een van onze nieuwsbrieven, dan ontvangen wij van deze partner die betreffende gegevens en mogen wij deze verwerken voor het doel waarvoor jij die gegevens hebt afgegeven. Wanneer je bijvoorbeeld inlogt via een social media partij (bijvoorbeeld facebook) op een website of app van de MMAAN, ontvangen wij je e-mailadres en openbare profielinformatie.

Aan wie verstrekken wij jouw persoonsgegevens?

Voor het beheer van onze Platformen kunnen wij gebruik van derden. Het kan voorkomen dat deze derden toegang hebben tot je persoonsgegevens. Als dat het geval is, nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doeleinden worden gebruikt. Je persoonsgegevens worden in geen geval door de MMAAN aan derden verkocht of met ze gedeeld.

1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen de MMAAN

De MMAAN kan jouw (persoons-)gegevens uitwisselen tussen de diverse medewerkers en vrijwilligers binnen de organisatie, voor zover dit noodzakelijk is gelet op het doel van de gegevensverwerking.

2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten de MMAAN

Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van jouw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en de MMAAN of wanneer de MMAAN hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

3. Geen commercieel gebruik

De MMAAN zal jouw persoonsgegevens zonder jouw toestemming niet verkopen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.

Inzage, verwijderen en wijzigen: wat zijn jouw privacyrechten?

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kun je vragen om overdracht van jouw gegevens. Tenslotte kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens.

Indien de verwerking van jouw gegevens berust op toestemming, dan kun je deze te allen tijde intrekken. Je kunt jouw schriftelijke verzoeken dan wel vragen met betrekking tot privacy gerelateerde zaken sturen aan: info@MMAAN.nl. Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. 

Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van je gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wil je meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring voor de laatste versie van ons privacybeleid.

Vragen?

Als je nog vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met ons via info@mmaan.nl.